تغییر بزرگ جهان در 2050

1399/01/26


از آغاز دهه هفتاد هجری شمسی بحثی میان روشنفکران ایرانی درگرفت که سرتاسر انحرافی بود: توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؛ کدامیک بر دیگری مقدم هستند ؟ً مشابه این بحث در مقاطعی دیگر از تاریخ معاصر ایران تکرار شده است؛ مثال اینکه توسعه مقدم است یا عدالت؟ عدالت مقدم اســت یا آزادی؟ آزادی مهمتر است یا امنیت؟ آزادی مهمتر است یا استقلال؟ و... برای اینکه به انحرافی بودن و نادرست بودن این پرسشها پی ببرید، کافی است کتاب تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 انتشارات هفته نامه اکونومیست را بخوانید:

http://www.tccim.ir/Images/Docs/Megachange%202050.pdf