استعلام شناسه وام یا پس انداز

1399/07/07


آیا می دانید با استفاده از پیامک می توانید شماره شناسه وام یا پس انداز خود را دریافت کنید ؟ 

یا اینکه سه گردش آخر حساب خود را داشته باشید ؟ مشخصات وام خودتان را ببنید؟

با استفاده از شماره 50005705330 و ارسال کدهای زیر می توانید خدمات فوق را انجام دهید :

1-دریافت شماره شناسه وام یا حساب با ارسال حرف انگلیسی S   و کد ملی بصورت زیر :

    کدملیs       مثال :    s1272679218

2-دریافت شماره شناسه وام یا حساب با ارسال حرف انگلیسی M و شماره موبایل بصورت زیر :

    شماره موبایلM      مثال: M09133106931

3-دریافت اطلاعات وام با ارسال حرف انگلیسی V (حرف وی) و شناسه وام بصورت زیر :

    شناسه وامV       مثال:V322867301

4-دریافت لینک پرداخت با ارسال حرف انگلیسی L و شناسه وام یا شناسه حساب و مبلغ بصورت زیر:

    مبلغ*شناسه وام یا پس اندازL           مثال : L322867301*2500000 (مبلغ به ریال باید وارد شود)

5-دریافت مانده حساب با ارسال حرف انگلیسی A و شناسه حساب بصورت زیر:

    شناسه حسابA       مثال :   A109121701

6-دریافت سه گردش حساب با ارسال حرف انگلیسی B و شناسه حساب بصورت زیر :

    شناسه حسابB      مثال: B109121701

7-اطلاع از وضعیت چکی که بحساب گذاشته شده است با ارسال حرف انگلیسی C و کد رهگیری چک بصورت زیر :

    کدرهگیری چکC     مثال: C2541472