اخبار برای بدن شما سمی است!!

1399/08/20


طبق تحقیقات، هر فرد به‌طور متوسط بین پنجاه و هشت تا نود و شش دقیقه در روز عملاً مشغول اخبار است، همچنین بازیابی تمرکز، هربار، دو تا سه دقیقه وقت می‌گیرد؛ در طول سال این زمان حداقل معادل یک ماه خواهد شد. سنکا، فیلسوف بزرگ معتقد بود مادامی که پای پول درمیان باشد، مقتصد هستیم ولی وقتی بحث زمان، تنها دارایی ارزشمندمان، درمیان باشد، با گشاده‌دستی تمام رفتار می‌کنیم.

بقیه مطالب را می توانید در کتاب:

«پیگیر اخبار نباشید»

دنبال کنید و لذت ببرید